top of page
Image by Anthony Fomin

ĒTIKAS KODEKSS

Šie ir ētikas un rīcības principi, kurus savā profesionālajā darbībā ir apņēmušies ievērot

Latvijas Pusaudžu mentālās veselības asociācijas biedri. 

Drošība, uzticība, cieņa

1. Mūsu galvenais mērķis ir uzlabot Latvijas pusaudžu mentālo veselību, veicinot drošību, uzticību un cieņpilnas attiecības starp pusaudžiem, vecākiem, mentālās veselības speciālistiem un politikas veidotājiem.

2. Mēs ievērojam visus valstī pastāvošos likumus, noteikumus un regulējumus, kas attiecas uz mūsu darbu ar pusaudžiem un nodrošinām, ka mūsu darbība ir etiska un profesionāla.

3. Mēs cienām mūsu klientu privātumu un konfidencialitāti, rūpējoties par to, lai tiktu aizsargāti klientu personas dati.

4. Savā profesionālajā darbībā, mēs pusaudžiem sniedzam tikai tos pakalpojumus un procedūras, kuru sniegšanai mums ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze, atzīstot arī katrs savus ierobežojumus.

​5. Mēs nodrošinām atklātu un godīgu komunikāciju ar klientiem un viņu ģimenēm un nodrošinām, lai viņi saņemtu skaidru un saprotamu informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un procedūrām - to ieguvumiem, riskiem un pierādījumu bāzi.

6. Mēs izvairāmies no jebkāda veida diskriminācijas vai noziegumu veikšanas un rīkojamies, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumus. Mēs stingri iestājamies pret jebkāda veida mobingu, psiholoģisku, emocionālu vai seksuālu vardarbību.

7. Mēs nodrošinām nepārtrauktu izglītošanos un profesionālo attīstību, lai uzlabotu savu praksi un nodrošinātu, ka mūsu pakalpojumi atbilst labākajiem standartiem.

8. Mēs sadarbojamies ar citiem veselības aprūpes profesionāļiem, lai nodrošinātu integrētu un efektīvu pieeju mūsu klientiem.

bottom of page